Privacyverklaring

In verband met nieuwe Europese regels is met ingang van 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens door organisaties, ook door de kinder- en gastouderopvang.

Bamboo Gastouderopvang vindt het belangrijk dat klanten en andere belangstellenden haar volledig kunnen vertrouwen. Zij doet er daarom alles aan om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen omdat zij zich bewust is van het vertrouwen dat vraagouders aan haar geven. In verband daarmee heeft Bamboo Gastouderopvang dit privacybeleid opgesteld. In dit beleid wordt beschreven hoe Bamboo Gastouderopvang met persoonsgegevens omgaat en wat zij doet om misbruik van gegevens te voorkomen. Kortom alle getroffen maatregelen die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring worden de hoofdlijnen van dit beleid beschreven en de verwerking van persoonsgegevens onder andere in relatie tot deze website.

Bamboo gastouderopvang verzamelt en verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens bevinden zich met name in de opvangovereenkomst, het toestemmingsformulier, de inhoud en het gebruik van de website en alle andere informatievragen aan Bamboo gastouderopvang.

Omdat gebruik gemaakt wordt van de diensten van Bamboo gastouderopvang worden persoonsgegevens verwerkt en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. In de opvangovereenkomst worden algemene persoonsgegevens van de vraagouders en de op te vangen kinderen vastgelegd.

De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen: naam, geboortedatum, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen en bankgegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

In verband met de gastouderopvang wordt gebruik maakt van administratieve software. In deze software worden in verband met de gastouderopvang persoonsgegevens en opvanguren verwerkt. Vraagouders kunnen dit te allen tijden inzien via de digitale omgeving “Mijn gastouderland”.

De AVG verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Dergelijke gegevens mogen alleen verwerkt worden als de betrokken persoon daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. De bijzondere persoonsgegevens die Bamboo Gastouderopvang verwerkt betreffen gegevens over de gezondheid en alleen in die situaties waarin de gastouder door de vraagouder wordt gevraagd het opvangkind medicatie toe te dienen. De uitdrukkelijke toestemming van de ouders wordt expliciet in een formulier medicijnverstrekking vastgelegd en door vraagouder en gastouder ondertekend.

Al deze persoonsgegevens worden hardcopy opgeslagen in een afgesloten dossierkast en digitaal in een wachtwoordbeveiligde netwerkomgeving.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij daartoe een verplichting bestaat op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen vraagouder en gastouder. Voor alle rechtstreeks betrokkenen is er altijd de mogelijkheid om persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.

Verder is in de opvangruimte een alarmeringslijst aanwezig met namen en telefoonnummers van ouders en/of verzorgers van de opvangkinderen, om in spoedeisende situaties snel met hen contact te kunnen leggen.

Bamboo Gastouderopvang biedt haar dienstverlening aan, onder andere via deze website. Door gebruik te maken van de website accepteert u het privacybeleid van Bamboo Gastouderopvang. Op de website worden geen persoonsgegevens van opvangkinderen en vraagouder(s) vermeld of foto’s geplaatst, waarin de kinderen duidelijk herkenbaar zijn.  Op de Facebookpagina van Bamboo Gastouderopang worden foto’s van opvangkinderen alleen gedeeld met nadrukkelijke toestemming van de ouders in een toestemmingsformulier dat ondertekend wordt door zowel vraagouders als Bamboo Gastouderopvang.

De eerste kennismaking met Bamboo Gastouderopvang gebeurt vaak via mailcontact.
Gegevens in mailcontact worden via een beveiligde en versleutelde verbinding aan Bamboo Gastouderopvang verzonden. Dit gebeurt via een SSL-certificaat dat er voor zorgt dat uw gegevens versleuteld verzonden worden. U kunt dit zien aan het slotje in de webbrowserbalk. Ook is dit zichtbaar in het internetadres dat begint met https in plaats van http. Verder maakt Bamboo Gastouderopvang gebruik van een virusscanner.

Om de informatiebehoeften van websitebezoekers te monitoren, de werking en de kwaliteit van de website te verbeteren wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics. Dit programma levert door middel van cookies belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee de website voor gebruikers verbeterd kan worden. De IP-adressen van bezoekers worden geanonimiseerd en niet met derden gedeeld.

Google heeft van Bamboo Gastouderopvang geen toestemming gekregen om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. In dit privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google met persoonlijke gegevens omgaat wanneer producten en services van Google gebruikt worden, waaronder Google Analytics.

Wilt u in het geheel niet dat uw surfgedrag wordt geregistreerd? Download dan via de website van Google een browser-plugin die dit voorkomt: Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze instelling geldt dan voor alle webpagina’s die u bezoekt.

Wanneer u e-mail of andere berichten aan ons verzendt, kunnen deze berichten bewaard worden. Soms wordt om aanvullende informatie gevraagd die voor de betreffende situatie relevant is. Hierdoor kan Bamboo Gastouderopvang uw vragen zo goed mogelijk verwerken en beantwoorden. Ook deze door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en digitaal bewaard in een wachtwoordbeveiligde e-mailomgeving.

De persoonsgegevens worden in principe uiterlijk na twee jaar verwijderd. Langer bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Als ondernemer is Bamboo Gastouderopvang wettelijk verplicht haar administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Persoonsgegevens worden om deze reden zeven jaar nadat de opvang is beëindigd verwijderd.